Aflossingsblij wekt verkeerde indruk


23 oktober 2018 - Volgens Bureau DFO biedt de collectieve campagne Aflossingsblij, waarmee de banken zich momenteel profileren, grote risico’s op schade voor de consument. "Bij de gemiddelde consument kan de indruk ontstaat dat tussentijds aflossen van een aflosvrije hypotheek een verstandige beslissing is.

Karin Kuiken: "Laat uw adviseur voor u bekijken of in uw geval een extra aflossing of omzetting van uw hypothecaire lening naar een aflossingsvariant nodig en/of noodzakelijk is. Zo kan er voorkomen worden dat u wellicht niet zo aflossingsblij gaat worden zoals dat door de campagne wordt voorgespiegeld."

In de Nieuwsbrief Wft stelt DFO dat alleen al de naam ‘Aflossingsblij’ dit tot uitdrukking brengt. Bureau DFO zet tevens vraagtekens bij de actie omdat deze "welbewust de adviseur passeert op wiens deskundigheid de consument bij het afsluiten van de hypotheek zich heeft gebaseerd.”

Schemergebied
Door het hanteren van bepaalde presentatietechnieken en bewoordingen, zoals ‘meest geschikt’, ‘meest passend’ en ‘wij raden aan’, kan volgens DFO bij een consument de indruk worden gewekt dat een bepaalde oplossing passend is voor zijn specifieke situatie. Waar een oplossing wordt gecombineerd met een specifiek financieel product kan volgens DFO de indruk ontstaan dat een consument wordt geadviseerd. De gevolgen van het geven van advies zijn – bezien vanuit de Wft – aanzienlijk. "

Consumenten die ongevraagd worden benaderd door banken en tijdens dit contact gestimuleerd worden om hun bestaande aflosvrije hypotheek vervroegd af te lossen, kunnen volgens Bureau DFO besluiten de bank civielrechtelijk aansprakelijk stellen, als nadien blijkt dat op het moment van deze advisering voor de klant andere en betere alternatieven beschikbaar waren.

Uitkomst civiele procedure
Over de mogelijke uitkomst daarvan, schrijft DFO: "Enerzijds zal de rechter onderschrijven dat van geldverstrekkers verwacht wordt dat zij actief en tijdig maatregelen nemen indien zij kunnen voorzien, of rekening moeten houden met de grote kans dat, consumenten in de financiële problemen komen door producten die deze geldverstrekkers in het verleden hebben geleverd. Dit geldt ook indien de producten ten tijde van afsluiten deugdelijk waren maar door bijvoorbeeld wijzigingen in (fiscale) wetgeving of de economische situatie voor consumenten onbedoeld extra risico’s gaan inhouden.”

Extra kritisch
Anderzijds is het volgens DFO te verwachten "dat de civiele rechter de uitingen van de geldverstrekkers zowel in het kader van de campagne Aflossingsblij als in de hieruit voortvloeiende rechtstreekse contacten met consumenten extra kritisch zal beoordelen gelet op onder meer:

  1. Het feit dat de geldverstrekker, wetende dat de consument bij het afsluiten van de hypothecaire geldlening zich heeft laten bijstaan door een deskundige, nadien buiten deze deskundige om rechtstreeks contact zoekt met deze consument en dit contact leidt tot aanpassing van het door de deskundige geadviseerde product;
  2. De geldverstrekker ook een eigen belang heeft om de kwetsbare schuldposities terug te dringen;
  3. De consument ongevraagd door de geldverstrekker is benaderd;
  4. De consument geen respijttermijn wordt geboden voor beslissingen die hij buiten zijn adviseur neemt op grond van de rechtstreekse benadering door de geldverstrekker;
  5. De verplichting die voor banken volgt uit artikel 2 van De Algemene Bankvoorwaarden om zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de Consument;
  6. Het hier gaat om een actie vanuit de geldverstrekkers zelf die niet is geïnitieerd door de toezichthouders.”

Bron InFinance, lees

Geplaatst op: 24 oktober 2018

Terug naar blog

© 2020 - Finance & More Heerhugowaard